Newsletter


 

Podsumowanie Kongresu: Edukacja kulturalna: jak stymulować uczestnictwo w kulturze?

Dla nas, uczestników debaty poświęconej edukacji kulturalnej podczas Regionalnego Kongresu Kultury Łódź 2011, cel edukacji kulturalnej jest jasny: to zwiększenie uczestnictwa w kulturze.

Zgadamy się, że barierę dla zwiększenia uczestnictwa w kulturze stanowi podwójna fetyszyzacja: fetyszyzacja artysty i fetyszyzacja instytucji. W naszej ocenie doprowadziła ona do fetyszyzacji stereotypu edukacji kulturalnej, pojmowanej jako edukacja artystyczna, edukacja twórców oraz do petryfikacji edukacji instytucjonalnej, rozumianej jako edukacja w ramach formalnego systemu kształcenia na ścieżce edukacyjnej od wychowania przedszkolnego do egzaminu maturalnego.

My, uczestnicy debaty poświęconej edukacji kulturalnej podczas Regionalnego Kongresu Kultury Łódź 2011, zgadzamy się, że edukacja kulturalna w dobie płynnej nowoczesności w miejsce wspomnianych koncepcji powinna stać się przestrzenią tworzenia kapitału społecznego. Kapitał społeczny rozumiemy tu za rządową Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego jako kształtowanie postaw i kompetencji sprzyjających kooperacji, kreatywności i komunikacji, zarówno na drodze formalnej, jak i nieformalnej. Wiemy, że działania edukacji kulturalnej powinny prowadzić do ciągłego wzbogacania pola szans indywidualnego rozwoju, na każdym jego etapie, poszczególnych mieszkańców  regionu i miasta. Jesteśmy świadomi, że edukacja kulturalna jest platformą rozwoju nie artystycznego, lecz przede wszystkim osobowego. Jesteśmy przekonani, że edukacja kulturalna nie jest przywilejem utalentowanych artystów-miłośników, lecz prawem każdego człowieka, każdego z odbiorców kultury, różniących się od siebie postawami i kompetencjami. Tym samym zgadzamy się, że edukacja kulturalna winna stać się podstawowym celem strategii rozwoju regionu i miasta.

W przekonaniu, że edukacja kulturalna możliwa jest jedynie przy akceptacji kluczowych interesariuszy, zaproszonych do wielostronnych konsultacji społecznych, postulujemy:

Postulujemy wypracowanie mechanizmów stałej, systemowej współpracy między edukatorami formalnymi i nieformalnymi a wydziałami edukacji oraz kultury zarówno urzędu marszałkowskiego, jak i urzędu miasta oraz kuratorium oświaty.

Postulujemy powołanie stałej, wielostronnej edukacyjnej grupy eksperckiej, złożonej z twórców, publiczności, organizatorów, animatorów, menedżerów, naukowców, przedsiębiorców kreatywnych i przedstawicieli innych grup uczestniczących w kulturze, jako obligatoryjnego zespołu doradców wyżej wymienionych urzędów.

Postulujemy udział edukacyjnej grupy eksperckiej w zapowiadanej ewaluacji istniejących działań edukacyjnych na poziomie miejskich instytucji kultury i wskazujemy na potrzebę jej ciągłego, a nie doraźnego funkcjonowania, oraz konieczność jej systemowości i transparentności, sugerując jednocześnie wprowadzanie podobnego rozwiązania w instytucjach regionu łódzkiego.

Postulujemy zastąpienie w wyżej podniesionej weryfikacji wskaźników ilościowych merytorycznymi kryteriami miękkimi.

Postulujemy stworzenie regionalnego i miejskiego programu kształcenia edukatora jako tutora,  współdoświadczającego - aktywizowanego przez niego samego - procesu rozwoju kompetencji i umiejętności.

Postulujemy powołanie systemu obustronnych staży pomiędzy formalnymi i nieformalnymi działaniami edukacyjnymi.

Pozytywnie oceniając zapowiedź parytetu edukacyjnego w budżetach miejskich instytucji kultury, postulujemy wprowadzenie podobnego rozwiązania w instytucjach kultury regionu łódzkiego.

Postulujemy stworzenie równych szans finansowania dla pozainstytucjonalnych oraz instytucjonalnych form prowadzenia edukacji, w tym powołanie zespołu menedżerów edukacji, starających się o różnorakie – europejskie, krajowe, wojewódzkie i miejskie granty na poziomie regionu i miasta – na rzecz edukatorów nieformalnych.

Leszek Karczewski ---
Leszek Karczewski - teoretyk literatury i teatru, kierownik Działu Edukacji Muzeum Sztuki w Łodzi...  Więcej>

 
Regionalny Kongres Kultury: Edukacja kulturalna: jak stymulować uczestnictwo w kulturze?