Newsletter


 

Diagnoza

Diagnoza do programu rozwoju kultury województwa łódzkiego

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wraz z Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego we wrześniu 2010 r. rozpoczął pracę nad „Diagnozą do Programu Rozwoju Kultury Województwa Łódzkiego”. Operatorem badań jest Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego. Pierwszy etap badań to pozyskanie, analiza i opracowanie danych ankietowych oraz wskaźników pozyskanych z Banku Danych Regionalnych GUS. Kolejnym etapem jest poddanie opracowanych przez BPPWŁ materiałów konsultacji eksperckiej oraz przygotowanie analizy SWOT i raportu końcowego. Oprócz tego, Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, w ramach prac nad Diagnozą, zaplanował przeprowadzenie badania potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa łódzkiego. Badanie potrzeb jest koniecznym i niezbędnym elementem uzupełniającym Diagnozę. Będzie funkcjonowało także jako osobny, autonomiczny dokument.

Diagnoza ma na celu zobrazowanie obecnego stanu kultury w regionie – zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę, produkty turystyki kulturowej jak i ofertę instytucji kultury.

Przeprowadzone badania pozwolą na przygotowanie długofalowej strategii rozwoju kultury w województwie – wyznaczenie priorytetów polityki kulturalnej i zaprogramowanie działań w obszarze kultury w województwie łódzkim na najbliższe lata.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem, kompletna Diagnoza będzie gotowa na koniec 2011 roku. Następnie, w 2012 roku ruszą prace nad Programem rozwoju kultury.

 

TAGI

region