Newsletter


 

Diagnoza

Badanie potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa łódzkiego

Jednym z elementów Regionalnego Kongresu Kultury jest wykonanie badań potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa łódzkiego. Pozwolą one zdiagnozować potrzeby i praktyki kulturowe mieszkańców, pokażą jak uczestniczą oni w kulturze i jakie są ich oczekiwania wobec instytucji kultralnych. Wyniki zostaną wykorzystane przy tworzeniu Programu Rozwoju Kultury Województwa Łódzkiego. Badania mają formę ankiety - wywiadu kwestionariuszowego realizowanego w domu respondenta - do 50 pytań; towarzyszy im analiza wizualna przestrzeni publicznej związanej z kulturą (instytucje, sfera niezinstytucjonalizowana), przeprowadzane są na próbie 600 osób – dorosłych mieszkańców województwa i skupiają się przede wszystkim na analizie potrzeb kulturalnych. Ponadto obejmują takie kwestie jak: percepcja kultury, źródła wiedzy o kulturze, produkty kulturowe, uczestnictwo w kulturze, itp. 

Bdania obejmują następujące obszary:

PRAKTYKI KULTUROWE

Zbadane zostaną nowe sposoby uczestnictwa w kulturze z uwzględnieniem zagadnień takich, jak zanik kanonów kulturowych, użytkowanie mediów, mobilność, globalna kultura popularna a kultura lokalna. Ponadto zidentyfikowane zostaną preferencje kulturalne: oczekiwania i potrzeby mieszkańców dotyczące uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, a także oceny mieszkańców odnoszące się do dotychczasowej oferty kulturalnej - w tym ocena oferty instytucji kultury.

KULTURA A PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Próba ustalenia miejsc w przestrzeni publicznej związanych a aktywnością kulturalną. Zestawienie odgórnie zaprojektowanych przestrzeni, z powstającymi oddolnie miejscami. Dokumentacja wizualna ww. miejsc i ich analiza wizualna.

EKONOMIA KULTURY

Udział wydatków na kulturę w budżecie domowym.

Badania realizuje Biuro Badań Społecznych Question Mark, które powstało z myślą o sektorze kultury. Posiadając zaplecze naukowe z obszaru socjologii, kulturoznawstwa, marketingu oraz doświadczenie w zarządzaniu kulturą, łączy tradycje Łódzkiej Szkoły Metodologicznej ze zmieniającymi się oczekiwaniami instytucji szeroko rozumianej kultury.

Raport z badań opublikujemy w drugiej połowie września.

 

 

TAGI

woj. łódzkie