Newsletter


 

ŁDK w raporcie „Regionalne domy i ośrodki kultury - analiza funkcjonowania".

Jednym ośrodków analizowanych podczas projektu badawczego „Regionalne domy i ośrodki kultury - analiza funkcjonowania" był Łódzki Dom Kultury. Zapraszamy do lektury raportu (RAPORT W WERSJI PDF).

Badanie miało charakter ogólnopolski – zostały nim objęte regionalne instytucje kultury w każdym województwie. Celem projektu było zbadanie i analiza funkcjonowania regionalnych domów i ośrodków kultury. Cele szczegółowe odnosiły się do zgromadzenia i analizy materiału na temat: 

- mechanizmów i sposobów tworzenia regionalnych polityk kulturalnych (w kontekście regionalnych domów i ośrodków kultury)
- współpracy z lokalnymi domami kultury w regionie
- posiadanych zasobów
- struktury
- funkcjonalności architektonicznej regionalnych domów i ośrodków kultury
- czynników kapitałotwórczych regionalnych instytucji kultury typu ośrodek kultury

Pomysł na projekt badawczy jest kontynuacją i rozwinięciem badania „Aktywne domy kultury”, prowadzonego w ramach Obserwatorium Kultury 2009, które pokazało problemy funkcjonowania gminnych domów kultury wynikające z ograniczonego lub wręcz całkowitego braku formalnego wsparcia ze strony instytucji o charakterze regionalnym (wojewódzkim, powiatowym). Obecna sytuacja domów kultury w Polsce jest między innymi wynikiem reformy terytorialnej z 1992 roku, która przekazała odpowiedzialnośd za funkcjonowanie domów kultury poszczególnym szczeblom samorządu, nie zachowując jednocześnie żadnej struktury zależności pomiędzy instytucjami o różnym zasięgu oddziaływania. W przeciwieostwie do bibliotek publicznych, działających w oparciu o ustawę o bibliotekach, która stwarza szansę na wsparcie merytoryczne dla gminnych bibliotek ze strony bibliotek wojewódzkich, domy i ośrodki kultury nie działają w jakimkolwiek systemie wsparcia i kontroli merytorycznej – podlegają wyłącznie pod swojego organizatora (urząd gminy, powiatu, etc.) i – jeśli pominąd nieliczne, prężnie działające ośrodki wyrosłe na podstawach wojewódzkich domów kultury – nie posiadają wsparcia z poziomu instytucji regionalnych. Tym samym wojewódzkie ośrodki kultury straciły w latach dziewięddziesiątych rolę instytucji koordynujących, budujących system zależności i wsparcia. Dzisiaj dawne wojewódzkie domy kultury funkcjonują w bardzo różny sposób – jedne dzięki wizji dyrektora same podejmują działania na rzecz gminnych domów kultury, inne całkowicie odrzuciły swoją dawną rolę poszukując własnego miejsca w przestrzeni kulturowej województwa. Mamy nadzieję, że niniejszy projekt badawczy pozwoli na określenie sytuacji tych instytucji na mapie całej Polski i pozwoli na określenie ich potencjału w koordynowaniu i wspieraniu działao na poziomie lokalnych instytucji kultury. 

Projekt zrealizowały „Spotkania” - Stowarzyszenie dla Edukacji i Kultury. Projekt został zrealizowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Obserwatorium Kultury 2010. Partnerami w projekcie było Stowarzyszenie Centrów Aktywności Lokalnej (CAL) oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP).