Newsletter


 

Mirosław Filiciak - Ekosystem kultury – wymiary przemian (praktyki i instytucje)

Ostatnich kilkanaście lat to okres coraz bardziej dramatycznych przemian kulturowego ekosystemu. Składają się na nie czynniki takie jak zmiana kanałów cyrkulacji treści kulturowych, związana przede wszystkim z upowszechnieniem internetu i wynikającą stąd zmianą relacji między nadawcami i odbiorcami; rozwojem cyfrowej "kultury nadmiaru" prowadzącej do dalszego poszatkowania kulturowych kanonów; wreszcie - zmieniające się aspiracje Polaków, dla których kultura coraz częściej nie jest już wartością samą w sobie. Analogiczny proces zachodzi zresztą na poziomie instytucjonalnym - kultura musi być dziś "użyteczna", wspierać rozwój przemysłów kreatywnych, budować kapitał społeczny, pomagać w rozwiązywaniu problemów gospodarczych i politycznych.

W efekcie instytucje kultury są dziś rozdarte pomiędzy przeszłością i przyszłością - realizowaniem misji i kształtowaniem postaw swych użytkowników, a podążaniem za ich zmieniającymi się oczekiwaniami. Mają wychowywać, ale i zarabiać. Przyczyniać się do autonomizacji swych użytkowników, ale równocześnie przetrwać. Stymulować zmiany związane z rozwojem nowych technologii komunikowania, ale nie dać się im zmarginalizować. Mówiąc krótko: realizować interesy, które trudno ze sobą godzić. Jak to robić? Powyższe wystąpienie nie udzieli w tych kwestiach prostych odpowiedzi. Będzie raczej próbą sformułowania odpowiednich pytań.

Mirosław Filiciak
- kulturoznawca, pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
więcej>  

Powrót do programu