Newsletter


 

Magdalena Kopczyńska-Zych: Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego do 2020 r. - o praktyce konsultacji społecznych SRKS (08.04.2011 – 31.05.2011)

Opisywanie procesów planistycznych z obszaru polityk kulturalnych jest rzeczą trudną, a jednocześnie niezwykle ważną. Specyfika przygotowywania strategii dla kultury zawsze dotyczy skomplikowanego procesu wskazywania na pewne cele i kierunki działań, przy jednoczesnej dbałości o maksymalizację pola wolności, kreatywności i nieskrępowanego działania kulturalnego, artystycznego, edukacyjnego i animacyjnego. Jednocześnie przedstawianie modelowych rozwiązań i teoretycznych zasad budowania dokumentów strategicznych, przy nieuchronnej generalizacji pewnych założeń, nie wyczerpuje wszystkich istotnych zagadnień. Z tego względu niniejsze wystąpienie będzie poświęcone analizie konkretnego przykładu prac nad dokumentem planistycznym: Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (SRKS). Wybór SRKS jest podyktowany faktem, iż jest to jeden z najważniejszych dla sektora kultury, aktualnie opracowywanych dokumentów strategicznych państwa— sytuujących kulturę nie w sektorowej niszy, lecz ujmujący ją w perspektywie znaczenia dla rozwoju kraju i odpowiedzi na wyzwania rozwojowe Polski.1 SRKS jest Strategią międzyresortową, koordynowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego2.

Planowanie strategiczne służy osiągnięciu założonych efektów, w wyznaczonym czasie, przy wykorzystaniu dostępnych zasobów: finansowych, ludzkich, know-how i technologii (jeżeli tego wymaga obszar interwencji). Działanie zgodne z przyjętym planem, ma ułatwić lepszą koordynację zadań w sferze administracji publicznej wszystkich szczebli, realizowanych we współpracy z przedstawicielami społecznymi i gospodarczymi.3 Powinno również przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania zewnętrznych możliwości (m.in. w zakresie pozyskiwania środków na realizacje przedsięwzięć) oraz umożliwiać minimalizowanie skutków występujących lub przewidywanych zagrożeń.

Intencją niniejszego wystąpienia będzie wskazanie na wagę trzech podstawowych elementów procesu planowania strategicznego w kulturze:

  • diagnozy stanu aktualnego, określenia wyzwań rozwojowych oraz wyznaczenia na ich podstawie celu strategicznego, celów operacyjnych oraz kierunków działania;

  • reguł prawnych, regulujących zasady budowania i prowadzenia polityki rozwoju kraju;

  • szerokim konsultacjom społecznym i otwartemu dialogowi na temat dokumentu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego i wytyczanych w niej priorytetowych kierunkach działań; wypracowywaniu przez różne grupy zainteresowane daną tematyką wspólnych wizji i rozwiązań służących ich osiąganiu.

Odpowiedzialne i rzetelne przeprowadzenie powyższych zadań sprzyja tworzeniu dokumentów strategicznych, stanowiących odpowiedź na realne potrzeby partnerów i odbiorców planowanych działań. Są to również zagadnienia istotne z perspektywy wskazanego przez MRR nowego modelu zarządzania rozwojem kraju, w którym wskazano, iż osiąganie celów długofalowych będzie możliwe, jeśli administracja stworzy instytucjonalne podstawy dialogu społecznego, uporządkuje i trafnie wykorzysta dane oraz będzie zarządzać wiedzą konieczną do planowania i realizowania strategii. 4

1 Plan uporządkowania strategii rozwoju, decyzja Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r., (reasumpcja decyzji Rady Ministrów z dnia 10 marca 2010 r. oraz 30 kwietnia 2011 r.)

2 SRKS, projekt dokumentu po konsultacjach społecznych, MKiDN, Warszawa 10 września 2011 r., publikacja dostępna pod adresem: http://ks.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/strategia-rozwoju-kapitalu-spolecznego/pobierz-dokument-w-pdf.php

3 Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dokument przyjęty na posiedzeniu rady ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 r.

4 Podstawy praktyki systemu. Dialog społeczny, zarządzanie wiedzą i wykorzystywanie danych, [w:] Strategicznie dla rozwoju. Polityka rozwoju w zintegrowanym podejściu. MRR, Warszawa, lipiec 2011 r., s. 50


 Magdalena Kopczyńska-Zych -  Zastępca Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 więcej>