Newsletter


 

Ewa Paturalska – Diagnoza stanu kultury w województwie łódzkim

Diagnoza do Programu Rozwoju Kultury Województwa Łódzkiego opracowywana jest przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, przy współudziale Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. Obejmuje ona zarówno analizę zmian w infrastrukturze kulturalnej w latach 2004 – 2009, jak również uczestnictwo mieszkańców województwa w kulturze. Analizy zawarte w diagnozie przeprowadzone na poziomie gminnym pozwalają wskazać obszary koncentracji instytucji kultury w powiązaniu z wykorzystaniem tych obiektów.

Niezwykle ważnymi determinantami budowania atrakcyjności działalności kulturalnej są: unikatowe uczelnie wyższe kształcące kadry dla szeroko rozumianej sfery kultury, bogata oferta instytucji kultury, cykliczne imprezy i działania promocyjne, które przyczyniają się do budowania poczucia tożsamości oraz do kreowania atrakcyjnego wizerunku województwa. Z punktu widzenia rozwoju regionu województwo posiada potencjał do wykorzystania kultury w tworzeniu produktów turystyki kulturowej i festiwalowej oraz dla rozwoju przemysłów kreatywnych (moda, film). Ograniczeniem dla rozwoju kultury jest niewystarczające finansowanie działań kulturalnych z budżetów samorządów lokalnych.

Ewa Paturalska - od 1999 r pełni funkcję dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. więcej>

Powrót do programu