Newsletter


 

DNA Miasta Łodzi

Warsztaty przeznaczone dla mieszkańcow Łodzi.

„DNA Miasta” to program, który od 2009 r. upomina się o włączenie mieszkańców miast – ich opinii, oczekiwań i potrzeb – do kształtowania miejskiej polityki. Interesuje nas przede wszystkim kultura miejska. Nie tylko ta, którą można spotkać w teatrach, kinach i na koncertach, ale przede wszystkim taka kultura, która dzieje się w przestrzeni publicznej i decyduje o jakości życia. Chcemy urzeczywistnienia „prawa do miasta”, czyli idei miasta obywatelskiego, w którym mieszkańcy mają prawo do decydowania o tym, jak miasto ma wyglądać, czemu miasto ma służyć i jak miasto ma funkcjonować.

W 2010 r. kolejna edycja projektu dotyczy polityki kulturalnej Łodzi. Okoliczności związane ze startem o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, a zwłaszcza szeroki zaangażowanie jej mieszkańców pokazały, jak ważna jest dla Łodzi jej kultura. W czasie przygotowań z nową energię rozpoczęto również dyskusje o wprowadzeniu do polityki kulturalnej miasta mechanizmów umożliwiających partycypację lokalnych twórców, animatorów kultury oraz mieszkańców.

Projekt „DNA Miasta” wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i proponuje udział w społecznym procesie tworzenia strategii rozwoju i organizacji miejskiej kultury. Naszym celem jest stworzenie partnerskich warunków współpracy mieszkańców, organizacji i instytucji zajmujących się kulturą i władz miasta. Efektem ma być zaś wypracowanie zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców i mieszczących się w ramach możliwości prawnych i finansowych miasta założeń dla polityki kulturalnej.

PRZEBIEG WARSZTATÓW

Otwarte warsztaty „DNA Miasta” organozowane podczas Regionalnego Kongresu Kultury są częścią szerzej zakrojonych działań. Poprzedza ją diagnoza istniejących problemów kultury w Łodzi i spotkania robocze z naszymi partnerami, ekspertami i władzami miasta. Poprzez warsztaty „DNA Miasta” chcemy włączyć do projektu również mieszkańców miasta. W pierwszej części warsztatów będziemy chcieli przedyskutować obecny stan łódzkiej kultry i wypracować listę najważniejszych kwestii i problemów. Druga część będzie poświęcona konstruktywnym propozycjom ich rozwiązywania. Ważnym celem tego spotkania będzie również odpowiedź na pytania dotyczące pożądanego kształtu polityki kulturalnej – zarówno na poziomie ogólnym, jak i odnoszącym się do konkretnych miejsc i problemów. Efektem spotkania będzie więc wstępna lista sugestii i propozycji. Po debacie zostanie przygotowane sprawozdanie podsumowujące przebieg dyskusji i najważniejsze wnioski, które zostanie upublicznione.

Nasze działanie po debacie DNA Miasta będę biegły dwutorowo. Z jednej strony będziemy rozszerzać grupę uczestników dyskusji o mieszkańców – również tych niezainteresowanych lub mających trudności w uczestnictwie w życiu kulturalnym miasta. Celem tych działań ma być przede wszystkim zainteresowanie mieszkańców toczącą się debatą i uzyskanie ich opinii na temat wydarzeń kulturalnych i dostępu do kultury w ich miejscu zamieszkania. Po zakończeniu procesu informowania i zapraszania mieszkańców w wybranych dzielnicach zorganizujemy warsztaty “DNA Miasta” (bez dyskusji ekspertów) adresowane do lokalnych mieszkańców. Efektem tego działania będzie uzupełnienie przygotowanych wcześniej propozycji o wiedzę potencjalnego odbiorcy kultury. Z drugiej strony będziemy pogłębiać merytoryczną stronę projektu za pomocą dyskusji w utworzonych grupach roboczych. Ich zadaniem będzie opracowanie szczegółów zaproponowanych wcześniej propozycji i rozwiązań, określenia ich potencjalnych korzyści, konsekwencji i kosztów.

Odniesiemy sukces, gdy w dniu zakończenia projektu będzie istniał wypracowana przez mieszkańców, przedstawicieli ngo, twórców i animatorów kultury oraz władze miasta i urzędników lista sugestii (razem z szczegółowym ich opracowaniem uwzględniającym koszty i konsekwencje danych decyzji) lub opracowany dokument regulujący sposoby zarządzania polityką kulturalną miasta.


Więcej na stronie organizatora: dnamiasta.pl

Powrót do programu